egat

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเหมืองแม่เมาะ

บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้