egat

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเหมืองแม่เมาะ โทร. 054-254111